Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Schramberg
Lixfeld, Gisela / Krämer, Reinhold (Hg.): Amerikanische Wecker aus dem Schwarzwald.

Schriften des Stadtmuseums Schramberg 9. Schramberg, 1991. 40 S., mehr. Abb., qr.-qt., ill. Kt.   #16065   EUR ***

[ Wirtschaftsgeschichte Firmengeschichte Uhren DE787 J| 1991 N| Gisela Lixfeld N| Reinhold Krämer [ Lixfeld Gisela , Kraemer ; Amerikanische Wecker