Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Daimler-Benz
Schildberger, Friedrich: 75 Jahre Motorisierung des Verkehrs. 1886-1961.

Stuttgart, Daimler-Benz, 1961. (12) 228 (2) S., (138) Taf.   #15766   EUR ***

[ Firmengeschichte Automobil Festschrift DE70 Zeit1886 -Zeit1961 P| Gottlieb Daimler P| Karl Benz P| Wilhelm Maybach J| 1961 N| Friedrich Schildberger [ Schildberger Friedrich ; Fuenfundsiebzig Jahre / Daimler-Benz 1961