Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Berlinische Leben
Klass, Gert von: 125 Jahre Berlinische Lebensversicherung Aktiengesellschaft 1836-1961.

Berlin, Wiesbaden, 1961. 117 (9) S., mehr. mont. Abb., (8) tls. mehrs. Faks., (1) mehrf. gef. Tab.Taf., qt., B?tten, Ln.   #12945   EUR 19,00

[ Firmengeschichte Versicherungen Festschrift DE10 DE65 Zeit1836 -Zeit1961 J| 1961 N| Gert von Klass [ Klass Gert ; Einhundertfuenfundzwanzig Jahre Berlinische Leben 1961