Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik
Lixfeld, Gisela / Krämer, Reinhold (Hg.): Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik in Schramberg.

Schriften des Stadtmuseums Schramberg 7. Schramberg, 1989. 40 S., zahlr. Abb., qr.-qt., ill. Kt.   #12366   EUR ***

"H.A.U." < Junghans[ Firmengeschichte Uhren DE787 J| 1989 N| Gisela Lixfeld N| Reinhold Krämer [ Lixfeld Gisela , Kraemer ; Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik