Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
 
Lerner, Franz: B?rgersinn und B?rgertat. Geschichte der Frankfurter Polytechnischen Gesellschaft 1816-1966.

Frankfurt, Kramer, 1966. 602 S., 2 Faks., 40 Bildtaf., Ln., OU.   #10646   EUR 12,00

[ Firmengeschichte Bankwesen Sparkassen Festschrift DE60 Zeit1816 -Zeit1966 J| 1966 N| Franz Lerner [ Lerner Franz ; Buergersinn / Frankfurter Sparkasse 1822 1966